CHAPTERS – Tom Carr

Sant Martí del Clot, October 14th and 15th


El projecte CHAPTERS es basa en el concepte de record de capítols de la meva vida.

La instal·lació consta de quatre diedres de fusta pintada amb la seva pròpia il·luminació. El cordó elèctric, les bombetes i la seva llum, i les ombres resultants en són part de la mateixa.

Per la seva mida, proporció i posició, el diedres poden evocar llibres però sense l'esperat "text": la seva lectura és oberta i infinita. La seva col. locació a terra els acosta, però alhora es perceben distants.


El diedre són dos, dualitats, contraris, diàleg, reflexió...

Permanent / efímer, obert/tancat, Íntim/públic, vida/mort,

llum / foscor, artificial/natural, darrera / davant, dins/fora


Quatre són els capítols, direccions geogràfiques, elements, estacions.


Chapters  - Tom Carr


The Chapters Project arises from remembering chapters of my life.


The Chapters installation consists of four painted wood dihedrons, each with its own lighting. The electric cord, the light bulbs and their light, as well as the resulting shadows, form an integral part of the work.


Owing to their size, proportion, and position, the dihedrons remind one of books, though the absence of the expected ‘text’ allows their reading to be open and infinite. While their placement on the floor brings them closer, they feel distant.


The dihedron are two, dualities, opposites, dialogue, reflection…

Permanent/ephemeral, open/closed, intimate/public, life/death, light/shadow, artificial/natural, back/front, inside/outside.


Four are the chapters, cardinal directions, elements and seasons.El proyecto CHAPTERS  parte del concepto de recuerdo de capítulos de mi vida.

La instalación consiste en cuatro diedros de madera pintada con su propia iluminación. El cordel eléctrico, las bombillas y su luz, así como las sombras resultantes forman parte de la misma.


Por su tamaño, proporción y posición, los diedros pueden evocar libros aunque sin el “texto” esperado: su lectura es abierta e infinita. Su colocación en el suelo los acerca pero a la vez se perciben lejanos.


El diedro son dos, dualidades, opuestos, diálogo, reflexión…

Permanente /efímero, abierto/cerrado, íntimo/público, vida/muerte,

luz/sombra, artificial/natural, detrás /delante, dentro/fuera


Cuatro son los capítulos, direcciones geográficas, elementos, estaciones.                                    Tom Carr

Photos: Tom Carr

Tom Carr “Chapters” Bianyal 2017

Sant Martí del Clot, October 14th and 15th

comisariat:

David Santaeulària