“IRIS”  Facultat de Ciencies de l’Educació, Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat


text

CATALÀ


Tom Carr, IRIS, 200 x 200 cm, fusta DM i pintura, 2021


IRIS ens dona la benvinguda a l’entrada de la Facultat de Ciències de la Educació, a la UIC de Sant Cugat. 


Es tracta d’un gran anell circular ancorat a la paret i format per la suma de 24 peces independents, disposades en forma radial, amb una petita distància entre elles. Totes han estat tallades a ma, amb formes corbes clares i dinàmiques, i pintades amb vius colors. Taronja i groc ens parlen de la sortida del sol, un nou dia, el futur. Els verds del creixement, la vegetació, la expansió.  Alguna zona petita mes fosca al·ludeix a que algunes vegades les coses no son tant fàcils i ressalta la brillantor dels altres colors. Els límits entre els camps de color es fonen, apuntant a la flexibilitat i adaptació, actitud sovint necessària per aprendre. També les petites variacions de distància entre algunes peces ens recorda l’equilibri que cal entre conservar la individualitat i la combinació en un tot harmònic a partir de la suma d’elements.


De la part de l’ull que ajuda a la pupil·la a regular la llum que li entra, i a enfocar amb claredat, pren el nom aquesta obra.

IRIS se’ns obre a interpretacions, entre elles a l’optimisme, al creixement i a la voluntat de futur.

ENGLISH


IRIS welcomes us at the entrance of the Faculty of Education Sciences, at the UIC of Sant Cugat.


It is a large circular ring anchored to the wall and formed by the sum of 24 independent pieces, arranged radially, with a small distance between them. All have been hand-carved, with clear, dynamic curved shapes, and painted in bright colors. Orange and yellow tell us about the sunrise, a new day, the future. The greens of growth, vegetation, expansion. Some small darker area alludes to the fact that sometimes things are not so easy and highlights the brightness of other colors. The boundaries between color fields blend, pointing to flexibility and adaptability, an attitude often needed to learn. The small variations in distance between some pieces also remind us of the balance between preserving individuality and combination in a harmonious whole from the sum of elements.


From the part of the eye that helps the pupil to regulate the light that enters it, and to focus clearly, this work takes its name.

IRIS opens us to interpretations, including optimism, growth and the will for the future.


CASTELLANO


IRIS nos da la bienvenida en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la UIC de Sant Cugat.


Es un gran anillo circular anclado a la pared, formado por la suma de 24 piezas independientes dispuestas en forma radial, con una pequeña distancia entre ellas. Todas han sido cortadas a mano, con curvas claras y dinámicas, y pintadas en vibrantes colores. Naranja y amarillo nos hablan de la salida del sol, un nuevo día, el futuro. Los verdes del crecimiento, de vegetación, de expansión. Alguna pequeña zona más oscura alude a que a veces las cosas no son tan fáciles y resalta el brillo de los otros colores. Los límites entre los campos de color se funden, apuntando a la flexibilidad y la adaptación, actitud a menudo necesaria para aprender. También las pequeñas variaciones de distancia entre algunas piezas nos recuerdan el equilibrio entre conservar la individualidad y la combinación   en un todo armónico a partir de la suma de elementos.


De la parte del ojo que ayuda a la pupila a regular la luz que le entra, y a enfocar con claridad, toma el nombre esta obra.

IRIS nos abre a interpretaciones, entre ellas al optimismo, al crecimiento y a la voluntad de futuro.